Welkom > Precisielandbouw 

Precisie Landbouw bij Van den Borne Aardappelen

Vanaf begin 2008 maken wij gebruik van precisielandbouw. Het doel hiervan is tijdens de teelt, data te verkrijgen en ten einde met teeltmaatregelen te komen tot opbrengstverhoging, kwaliteitsverbetering en/of kostenbesparing. Deze optimalisatie kunnen we realiseren door informatie op vierkante meter niveau per perceel te verzamelen. Hiervoor zijn verschillende meetinstrumenten voorhanden waarmee we binnen een perceel verschillen in waterhuishouding, gewasstand en bemestingstoestand kunnen constateren.

 

In onderstaanden precisielandbouw cyclus kun u de afbeelding aan klikken voor meer info.

 

Op ons bedrijf maken we gebruik van de volgende meetinstrumenten om plaatsspecifieke informatie te vergaren:

 

Bodembemonstering;

Bodemvochtsensoren;
Close Sensing;

Remote Sensing;
Opbrengstmeting.

 

De verzamelde data worden in kaarten vastgelegd. Dit wordt geanalyseerd, waarna bepaald wordt welke teeltmaatregelen uitgevoerd worden. Dit kan betrekking hebben op gewasbescherming, bemesting of beregening.

 

Bij precisielandbouw wordt het principe van meten → analyse → actie gehanteerd.

 

 

Om precisielandbouw mogelijk te maken, maken wij gebruik van RTK-GPS en DGPS met sensoren. GPS is enerzijds nodig voor plaatsbepaling om perceelsdata vast te leggen en anderzijds nodig bij besturing / aansturing van machines. Bij besturing / aansturing moet gedacht worden aan rechtrijsystemen en spuiten met sectieaansturing om minimale overlap te bereiken.

 

 

 

Webdesign door GSD