Grond

De gronden die Van den Borne bewerkt hebben een zandvruchtwisseling. Dit zijn in het algemeen gronden waarop slechts gewassen als rogge, haver, gerst, aardappelen, suiker- en voederbieten worden verbouwd. De grond heeft last van twee problemen:-         

  • Zeer grote beperkingen in verband met wateroverlast
  • Zeer grote beperkingen in verband met verdroging

Om deze beperkingen in de hand te houden beregend Van den Borne 50% van hun areaal.
 
De gronden die het meest voorkomen zijn veldpodzolgrond die leemarm en zwak lemig zijn en bestaan uit fijn zand. Veldpodzolgronden zijn humuspodzolgronden zonder ijzerhuidjes rondom de zandkorrels. Ze zijn onderverdeeld naar verschillen in leemgehalte en grofheid van het zand. De grond is leemarm en heeft zwak lemig fijn zand. Het zijn voor het merendeel jonge heide ontginningsgronden die na het invoeren van de kunstmest in cultuur genomen zijn. Aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw zijn echter ook grote oppervlakten van deze gronden beplant met dennen. Deze kaarteenheid komt verspreid over het gehele gebied in grote oppervlakten voor. De gronden hebben een humushoudende bovenlaag 25 à 30 centimeter, zeer donker grijs tot zwart van kleur en bevat gemiddeld 3 à 4% humus. Onder bos hebben deze gronden een zeer humusarme, heterogene bovenlaag door een eenmalige ondiepe grondbewerking. Hieronder zijn een tabel en foto's van een profielkuil weergegeven.
 

Gronddiepte Kleur Eigenschappen Organische stofgehalte Leemgehalte M50 mediaan van de zandfractie
0-16 cm Zeer donker bruin Zeer humeus, zwak lemig en zeer fijn zand 5-8% 10-17,5% 105-150mu
16-27 cm Donkerbruin Matig humeus, zwak lemig en zeer fijn zand 2,5-5% 10-17,5% 105-150mu
27-42 cm Bruin tot donkerbruin Matig humusarm, zwak lemig en zeer fijn zand 1,5-2,5% 10-17,5% 105-150mu
42-66 cm Lichtbruin Uiterst humusarm, leemarm en zeer fijn zand 0-0,75% 0-10% 105-150mu
66-120 cm Licht geelbruin Uiterst humusarm, leemarm en zeer fijn zand 0-0,75% 0-10% 105-150mu

Bron: Stichting voor Bodemkartering

Hieronder is een bodemkaart te zien van de grondsoort in de omgeving van het bedrijf op Nederlands grondgebied.
 

Bron: Stichting voor Bodemkartering