Milieu

Op ons bedrijf zijn we veel met het milieu. Het milieu is onze omgeving waarin we werken en zorgt daardoor voor onze opbrengsten. We passen in onze teelt veel besparingen of verbeteringen aan het milieu toe. Denk hier bij aan akkerranden (bloemenakker), sectie besturing, drift reducerende doppen enz. deze voorbeelden staan allemaal links in het menu genoemd.
Door onze systemen en processen zoveel mogelijk cyclisch te sluiten beperken we de milieubelasting. Daardoor willen we als het ware een milieu evenwicht voor ons bedrijf creëeren. Oook hebben we maatregelen genomen op ons bedrijf ten aanzien van de reiniging van machines met een zo min mogelijke milieubelasting. Het water wat daar bij gebruikt wordt, word opgevangen en gereinigd. 
Regenwater van onze opslagloodsen wordt opgevangen in een apart bassin. Dit water wordt daarna weer gebruikt om gewasbescherming toe te passen op onze aardappelen.
De gewasbescherming machines worden gevuld op een speciale vulplaats. Hier worden alle verpakkingsmiddelen gereinigd en gescheiden. Restvloeistoffen en gemorste vloeistoffen worden opgevangen in door de fytobak afgebroken.

Om de tarra stromen van ons bedrijf milieu en fytosanitair te verantwoord sorteren en wassen wij ons eindproduct. Bij het sorteer en was proces worden allerlei rest stromen gescheiden. Door het sorteren van de aardappelen kunnen we de droge tarra stromen apart scheiden. De tarra die hieruit komen zijn:

  • Zand/Kluiten, dit wordt niet meer gebruikt voor teelten, om het fytosanitair te verantwoorden.
  • Stenen worden in de wasserij ook apart gescheiden, een lokale ​betoncentrale neemt dit product af.
  • Drijvende delen en organisch materiaal worden gecomposteerd. Na compostering zijn er geen ziektekiemen meer aanwezig en wordt het product uitgereden over ons land.
  • Aardappelen die niet voldoen aan onze kwaliteitseisen (uit het zout/kleibad) worden afgezet als veevoer.

Het water wat gebruikt wordt in de wasserij wordt gereinigd door een waterzuiveringsinstallatie. De installatie haalt meerdere afvalstromen uit het water. Dit zijn de volgende stromen:

  • Kei en lutum
  • Zand
  • Fijn organisch materiaal
Deze stromen worden samengevoegd met de droge tarra stromen die bij het sorteer proces ontstaan.

Voor meer milieu onderwerpen zie het linker menu waaronder meer informatie staat weergegeven.