Waterzuivering

Het wassen van aardappelen vraagt veel water. Het vuile water wat achter blijft na het wassen dient geschoond te worden voordat het hergebruikt kan worden. Nu doen we het schonen van water nog met bezinkbassins achter ons bedrijf. Hier willen we van afstappen omdat we het slib (klei) willen gebruiken voor ons kleibad. Daarom komt er dit jaar (2011) een waterzuiveringssysteem met de onderstaande onderdelen. Het water wordt gezuiverd in de onderstaande drie stappen:

 1. Vastedelenscheider; Vaste delen worden afgevoerd en slib gaat door cycloonfilter 
 2. Zandcycloonfilter; droog restant wordt afgevoerd en opgeslagen; Slibrestant gaat naar lamellenfilter
 3. Lamellenfilter; water wordt hergebruikt voor wasserij en vaste fractie wordt opgeslagen voor gebruik kleibad 

Zie hieronder een schematisch overzicht van de gehele waterzuiveringsinstallatie.

 

 

Hieronder wordt de werking van de zandcycloonfilter en lamellenfilter apart uitgelegd.

 

Werking zandcycloonfilter

 

Een hydrocycloon (zie figuur 1) is een apparaat dat door middel van centrifugaalkrachten zand en andere deeltjes (met een hogere soortelijk gewicht dan water) uit water verwijdert.Een hydrocycloon heeft geen bewegende delen. Het is opgebouwd uit een cilindrisch gedeelte dat overgaat in een conisch gevormd gedeelte. Water met vaste deeltjes (in ons geval een slibstroom) wordt in het cilindrische gedeelte gepompt, met een druk van 1,5 – 2,5 bar, af te lezen op de invoer leiding d.m.v. een manometer.  De watermassa gaat ronddraaien en worden de vaste deeltjes eruit geslingerd, tegen de binnenkant van het cilindrisch gedeelte en dan langs de binnenkant van het conische gedeelte naar beneden uitzakken.
 
In het conische deel van de cycloon gaat de water massa door de vernauwing steeds sneller ronddraaien. Hierdoor blijven de vaste deeltjes tegen de wand gedrukt en uiteindelijk zal het uit de cycloon zakken. Het uitlopen van de vaste deeltjes (zand) met een klein beetje water wordt ”onderstroom” genoemd en wordt door een rubberen manchet, bevestigd aan de onderkant van de cycloon tegen gehouden De uitloop van de manchet bestaat uit een platte uitstroom opening die heel soepel is. In de cycloon heerst een onderdruk en hierdoor wordt het platte gedeelte van de manchet dicht gezogen. Door de aangroei van zand in de conus zal er steeds meer gewicht op de dichtgezogen manchet drukken waardoor het gewicht zo groot wordt dat deze de kracht die de manchet dicht houdt (veroorzaakt door het vacuüm) zal overwinnen en opendrukken waardoor het zand kan uitstromen. Wordt het gewicht weer kleiner, zal de manchet zich weer sluiten en de cyclus herhaald zich. In de praktijk zal dit proces zich continue voordoen waarbij je niet merkt dat de manchet open en dicht gaat maar, ontwaard men een ononderbroken stroom van zand met een klein beetje water.
 
Figuur 1: Schematische tekening cycloonfilter      Bron: Twister milieu

 

Werking lamellenfilter

Waarom een lamellenfilter: 

 • Creëert schoon proceswater dat hergebruikt wordt in het systeem waardoor men geen water uit externe bronnen nodig heeft, waar vaak een prijskaartje aan hangt;
 • Neemt 85% minder plek in dan een bezinkbassin.
 • Het is een onderdeel van de installatie met het doel een bijdrage te leveren om de slibfractie te optimaliseren waardoor in het verdere verloop van het proces het slib ook optimaal kan worden verwerkt;
 
Werking principe:
De lamellenfilter verwijderd slibdeeltjes die zwaarder zijn dan water door middel van bezinking. Het bezinkingsoppervlak wordt vergroot door het plaatsen van de lamellen. Daarnaast zorgen de lamellen voor laminaire stroming (zie figuur 2). Beide effecten dragen bij aan een verbeterde bezinking.
 

Figuur 2: Afbeelding links laminaire stroming, afbeelding rechts turbulente stroming Bron:kennislink.nl


Voor het uitvangen van zeer kleine deeltjes kan poly-electroliet worden toegevoegd.  Het polymeer reageert met de slibdeeltjes en vormt vlokken wat zorgt voor een verbeterde bezinking. Terwijl het water door de lamellen heen stroomt worden de vlokken in de lamellen afgeremd en bezinken deze  in de vernauwing (zie figuur 3) van de lamellenfilter. Zie hieronder een schematische afbeelding (figuur 2) van de lamellenfilter. Het water dat in de wasserij is gebruikt wordt voordat het hergebruikt wordt eerst door de lamellenfilter gestuurd en gezuiverd waarna het opgeslagen wordt in een schoonwaterbassin waarna het weer opnieuw bruikbaar is voor het wasproces.

 

Figuur 3: Lamellenfilter schematisch              Bron: Twister Milieu