Bedrijfsinformatie

 
Bedrijfssoort: Akkerbouw  
Locatie :  Reusel,  Noord-Brabant  
Gewassen: Aardappelen, suikerbieten en maïs  
Personeel:  6 medewerkers  
Grondsoort  :  Dekzand met laag organische stofgehalte
Droogtegevoelig, Op 50% van de percelen wordt beregening toegepast
 
Percelen :   180 percelen van gemiddeld 3 hectare groot
Gemiddeld 6 hoekpunten per perceel
 
Opslagcapaciteit:  32.000 ton  
 

Grond

De gronden die Van den Borne bewerkt zijn Kempische bosgronden. Dit zijn in het algemeen gronden waarop gewassen als rogge, haver, gerst, aardappelen, suiker- en voederbieten worden verbouwd. De grond heeft last van twee problemen:      

  • Zeer grote beperkingen in verband met wateroverlast
  • Zeer grote beperkingen in verband met verdroging
Om deze beperkingen in de hand te houden beregend Van den Borne 50% van hun areaal.
 
De gronden die het meest voorkomen zijn Veldpotzolgrond die leemarm en zwak lemig zijn en bestaan uit fijn zand. Veldpodzolgronden zijn humuspodzolgronden zonder ijzerhuidjes rondom de zandkorrels. Ze zijn onderverdeeld naar verschillen in leemgehalte en grofheid van het zand. De grond is leemarm en heeft zwak lemig fijn zand. Het zijn voor het merendeel jonge heide ontginningsgronden die na het invoeren van de drijfmest in cultuur genomen zijn. Aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw zijn echter ook grote oppervlakten van deze gronden beplant met dennen. Deze kaarteenheid komt verspreid over het gehele gebied in grote oppervlakten voor. De gronden hebben een humushoudende bovenlaag van gemiddeld 25 à 30 centimeter, zeer donker grijs tot zwart van kleur en bevat gemiddeld 1 à 4% humus. Deze humushoudende bovenlaag is wordt ook wel de teelbare zone genoemd, op onze percelen verschilt de diepte van deze teeltbare zone erg. Zo is de teeltbare zone op sommige percelen maar 20cm waar deze op andere percelen 80cm diep is. Dit heeft dan ook een groot effect op bijvoorbeeld de toepassing van compost. Een perceel met een organische stof gehalte van 3% met een teeltbare zone van 80cm heeft immers meer organische stof dan een perceel met een organische stof van 5% en een teeltbare zone van 20cm. Hieronder zijn enkele bodemkaarten te zien:

Gebouwen

De gebouwen op het bedrijf zijn voornamelijk opslagloodsen voor aardappelen. In het 3D model hieronder is het gehele bedrijf met alle gebouwen weergegeven. Verdeeld over 12 verschillende cellen kan Van den Borne 32.000ton aardappelen bewaren. Daarnaast zijn er twee woonhuizen, een werkplaats, een verblijfsplek voor stagiaires, een stalling voor machines en een kantoor gevestigd op het bedrijf. 
 


   
   


        van den borne aardappelen farm 2019
        by jacobvandenborne
        on Sketchfab
   

 

 

 

Van den Borne Aardappelen maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD