Evidence Based Farming : het ABC van de kringlooplandbouw

Jacob van den Borne heeft zich in de voorgaande jaren ontwikkeld als een specialist op hetgebied van precisielandbouw en is medeoprichter van het Praktijkcentrum voor
Precisielandbouw (PCvPL), een samenwerkingsverband van ZLTO, Van den Borne
Aardappelen, Has Hogeschool, TU Eindhoven en Wageningen UR. Vanuit het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw is in maart 2018 gestart met Innovatiegroepen Precisielandbouw voor akkerbouw, fruitteelt, boomteelt, vollegrondgroenten of overige open teelten. Het hoofddoel van de innovatiegroepen is de deelnemers inzicht te geven in de verschillende technieken die beschikbaar zijn voor precisielandbouw en inzicht te geven in de waarde van de data zodat deze op het eigen landbouwbedrijf toepasbaar is.
Hiervoor worden drie keer per jaar bijeenkomsten op het Praktijkcentrum voor
Precisielandbouw georganiseerd waarin de beschikbare kennis wordt gedeeld en de deelnemers kennismaken met de nieuwste technieken en inzichten. Hieraan nemen 80 telers uit Noord-Brabant deel.De uitdaging: van kennis en techniek naar implementatie in de bedrijfsvoering
Vaak is het de boer zelf die enthousiast is over de mogelijkheden die precisielandbouw voor zijn bedrijf kan betekenen. Aan de hand van advies van toeleveranciers, kennispartners als
ZLTO en het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw en andere ondernemers weet de boer vaak prima te bepalen welke investeringen bij zijn bedrijf passen. Met de investeringen in techniek, cursussen van de leveranciers en het (laten) maken van een bodemkaart en satellietdata is de boer er nog niet.
Tijdens de bijeenkomsten van de Innovatiegroepen is en wordt, naast demonstraties van de nieuwste technieken, informatie versterkt over verschillende meettechnieken, de betekenis van de data en hoe ze een bodemkaart kunnen maken. Duidelijk is ook dat veel deelnemers de vertaling naar hun eigen bedrijfsvoering lastig vinden.

Hoe werkt het op hun perceel met hun gewassen en apparatuur?
Hoe kunnen ze daarbij bijdragen aan kringlooplandbouw, omgevingskwaliteit en meer biodiversiteit? Hoe vertaalt het zich in meerwaarde voor mijn producten en een afname in het productierisico?

Precisielandbouw gaat een stuk verder dan de inzet van slimme sensors en op de juiste wijze interpreteren van de data. Invoering van precisielandbouw in de bedrijfsvoering vraagt ook een aanpassing van de werkmethoden. Er moeten monsters genomen, gecategoriseerd en geanalyseerd worden. Afwijkingen en bijzonderheden moeten vastgelegd worden, digitaal, op papier of met foto’s. De informatie moet ook vertaald worden naar concrete activiteiten en uitvoering. Alle werkzaamheden op het land moeten vastgelegd worden. In de praktijk werkt een boer niet alleen. Hoe krijgt hij zijn werknemers en/of loonwerkers mee in de nieuwe werkwijze?