SENTRAC platform voor Sensordata ten behoeve van precisielandbouw


Er wordt al 20 jaar geëxperimenteerd met precisielandbouw in de vollegrondsteelt. Beperkingen hierbij zijn de hoge kosten van de huidige meetsystemen, gebrekkige communicatie tussen trekkers en werktuigen, het ontbreken van relevante sensordata van landbouwvoertuigen en –werktuigen, en de beperking van toegepaste databasesystemen. Ook koppelingen tussen meetsystemen, agrarische bedrijfsmanagementsoftware en geosoftware en –systemen ontbreken, evenals kennis van de relatie tussen meetgegevens, plantfysiologie en opbrengstwaarde.Doel van het SENTRAC R&D-samenwerkingsproject is om alle relevante parameters te verbinden, op basis van een telematica oplossing uit de automotive sector. Door het ontsluiten van sensordata van agrarische voertuigen en -werktuigen in combinatie met nieuwe meettechnieken komt een grote diversiteit aan gegevens over de plant, bodem, voeding, plantontwikkeling en vruchtopbrengst als ook inzet machines, gebruik brandstof, voedingsstoffen et cetera beschikbaar. Door al deze en nog meer data te verzamelen op een web-based platform en deze te combineren met Big Data analysetechnieken, bieden voertuig sensordata de basis voor nieuwe ontwikkelingen en toepassingen in de precisielandbouw. De toekomst van precisielandbouw zit in toegankelijke systemen, toegang tot geavanceerde data en de tools om de complexe data eenvoudig te analyseren.

Het platform biedt:

  • Universele toegang tot relevante data uit de sensoren die in de agrarische voertuigen en -werktuigen aanwezig zijn.
  • Directe koppeling tussen geanalyseerde data en bewerkingen via Wifi/3G/4G communicatie om besparingen in tijd, verbruik machines en grondstoffen te realiseren.
  • Open web-based platform met beveiligde cloudopslag en –toegang, waarin agrariërs hun data kunnen opslaan.

Bedrijven kunnen hun technologie en diensten ontwikkelen en aanbieden voor het platform. Door sensordata uit landbouw voer- en werktuigen te ontsluiten en te combineren met meettechnieken (denk bijvoorbeeld aan bloesem/vruchtopbrengst, windkracht en -richting, gewassensor of dronescan tot onkruidgroei) en deze data te analyseren met Big Data-technieken, worden meer nauwkeurige bewerkingen mogelijk.

Innovatiestimulering :

In het kader van de subsidieregeling MKB innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Nederland 2015 (MIT Zuid), medegefinancierd door de provincie Noord-Brabant, vindt een project plaats waarin onderzocht wordt of de technologie op het gebied van het inwinnen van data uit voertuigen, zoals nu toegepast in de automotive sector, kan worden ingezet in moderne tractoren en landbouwwerktuigen. Het project wordt gedeeltelijk met financiële steun van de provincie Noord-Brabant gerealiseerd. Men maakt gebruik van de speciale uitvoeringsvorm van de CAN bus, ISOBUS, zoals die in tractoren en werktuigen voorkomt én de techniek waarmee sensor data in de Cloud beschikbaar gemaakt kunnen worden. Met behulp van praktijkdata uit diverse werktuigen en tractoren zal, door onder andere Beijer Automotive worden nagegaan of en in hoeverre de huidige automotive technologieën ook in deze markt ingezet kunnen worden om relevante data beschikbaar te maken voor toepassingen in de precisie landbouw.


Dit project vindt plaats in het kader van de subsidieregeling MKB innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Nederland 2015 (MIT Zuid), medegefinancierd door de provincie Noord-Brabant.

Van den Borne Aardappelen maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD