Van den Borne Aardappelen is testgebruiker SMARTcrop, het vervolg project Sentrac Ucandata om tot een generieke oplossing te komen voor trekker en andere andere data. Van Den Borne heeft aangedragen me tbestaande componenten front-ends te bouwen voor adviseurs en eindgebruikers, een begin is gemaakt.

De deelname is verder vanuit Soilmasters participatie om data tegen een vergoeding aan het platform te leveren wat verder verwaard wordt in de keten. Het doel is om businessmodellen met dataficatie te ondersteunen en versnellen.

Doelstelling SMARTCROP uit projectplan :
Met het SMART-CROP platform wordt een uniek open web based systeem ontwikkeld voor de precisielandbouw.  Hiermee kan de boer zelf data uit allerlei sensoren in het veld, uit tractoren en werktuigen verzamelen. In het systeem worden de data gestructureerd zodat ze – gecombineerd met andere data - geanalyseerd en verwerkt kunnen worden tot (realtime) informatie. Daarmee kunnen applicaties gevoed worden die handelingsgerichte adviezen samenstellen over beregening, bemesting en bestrijding en deze direct naar de agrarische ondernemer en beslissingsondersteunende systemen en bedrijfsmanagementsystemen sturen. 
 
Binnen het samenwerkingsverband is veel informatie, kennis en ervaring beschikbaar over bodem, plantontwikkeling, nutriënten/water, weersinvloeden, vorstschade en ziektedruk bij vruchtbomen en akkerbouwgewassen. Ook is er een breed netwerk van deskundigen. Deze kennis en technieken voor het analyseren van de bodem, het maken van taakkaarten voor precisielandbouw en weersinformatie voor vruchtbomen en fruitteelt, vormt een zeer goede basis voor de ontwikkeling van de innovatieve precisielandbouwdiensten voor de gehele open teelten. 

Smart-CROP is het vervolg op de MIT en OPZuid projecten Sentrac en uCANdata en wordt ontwikkeld als SaaS-Cloud oplossing voor leveranciers van data, voor applicatiebouwers en systeemleveranciers om nieuwe toepassingen te bouwen en voor de gebruikers van de applicaties. Systeemleveranciers kunnen aansluiten om databronnen te versterken en om zelf nieuwe diensten te ontwikkelen en aan te bieden. 

De praktijk heeft laten zien dat door relevante data te combineren met landbouwkennis en -ervaring en door deze in samenhang te analyseren, de opbrengst, kwaliteit en duurzaamheid van de landbouw verbeterd kan worden. Precisielandbouw vraagt gericht onderzoek en ontwikkeling. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om vraagstukken als hoe per locatie de opbrengsten nauwkeurig voorspeld kunnen worden, of hoe plagen en ziekten ontdekt kunnen worden voordat deze een geheel veld aantasten. Uiteindelijk moeten real time bestuurde robotmachines zelfstandig een akker of veld onderhouden. 

Met de SMART-CROP oplossing krijgt een agrarische ondernemer toegang tot een open (cloud) universeel telematicaplatform voor precisielandbouw dat niet is gebonden een bepaalde leverancier, merk, gewas of applicatie. En dat als eerste en enige data uit trekkers integreert.  

Naast de agrarische toepassingen van deze data kan de input van bijvoorbeeld weerdata gebruikt worden voor het verkeer. 

Dit project vindt plaats in het kader van de subsidieregeling MKB innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Nederland (MIT Zuid), medegefinancierd door de provincie Noord-Brabant.

Looptijd 

De looptijd voor het project bedraagt 24 maanden. 
Startdatum: 2 januari 2020 
Einddatum: 31 december 2021 

Van den Borne Aardappelen maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD