Bemesten voorjaar

Vaste mest
2017

In 2017 hebben we voor het eerst gewerkt met de mest breker van Louis Deenen. Hij heeft dit jaar een nieuwe Tebbe 3 assige mestbreker aangeschaft met weegsysteem en de mogelijkheid om variabel mest te breken aan de hand van taak kaarten. Omdat wij niet van een machine afhankelijk willen zijn hebben dit jaar geprobeerd om ook met deze machine variabel te bemesten aan de hand van onze bodemscans.2015
Ook in 2015 heeft Loonbedrijf Randy Goris de compost op ons bedrijf uitgereden. Alle percelen zijn van te voren ingemeten met onze bodemsensoren en aan de hand van deze data hebben we bepaald op welke percelen we compost hebben toegepast en op welke variatie binnen het perceel deze is uitgereden.
Randy heeft dit seizoen zijn John Deere verruild tegen een Nieuw Holland voor wat extra pk's en een geïntegreerd RTK autoplilot Systeem. Hij rijd nu exact op de juiste werk breedte wat de verdeling ten goeden komt.

2014
De afgelopen jaren hebben we door gebruik van precisielandbouw steeds meer inzicht gekregen in de gesteldheid van de bodem door deze in kaart te brenggen met verschillende sensoren. Een van de grootste variabelen in de bodem is de vochthuishouding. Deze is sterk afhankelijk van de grondsoort maar ook van het organischestofgehalte. Om deze vochthuishouding te kunnen verbeteren hebben we in 2013 samen met loonbedrijf Randy Goris in Dessel bekeken of er een  mestverspreider was die nauwkeurig (weeginrichting), en variable (op taakkaart) Compost en mest zou kunnen verspreiden. We hebben toen samen gekozen voor de Bergman 3 assige mest verspreider. Deze machine is uitgerust met een weeginrichting en isobus terminal met gps antene voor het variable toepassen van compost en mest. De afgelopen 2 jaar hebben we al verschillende proeven uitgevoerd met telkens een positief resultaat door verbetering van de waterhuishouding en daardoor ook een verbeterde opbrengst.historie
Na de eerste grondbewerking worden de percelen bemest. Dit gebeurd met vaste mest of met drijfmest. De vaste mest wordt over het land verspreid met een mestverspreider. Op ons bedrijf gebruiken we niet zo veel vaste mest, alleen de percelen met een zeer laag humus gehalten worden bemest met vaste mest. 
{vastemest}